1. Regulamin określa zasady korzystania przez Organizatora z Materiałów nadesłanych przez konkursowiczów.

2. Regulamin wiąże Strony od chwili przesłania Materiałów.

3. Pojęciom pisanym w Regulaminie wielką literą Strony nadają znaczenie opisane poniżej:

3.1. Organizatorem konkursu jest „DOMAGAŁA-BOROWIECKI S.C.”, ul. Kłobucka 8/66, 02-699 Warszawa, NIP: 9512458830.

3.2 cover – Utwór audio/audiowizualny, powstały między innymi w wyniku opracowania Materiałów przez przesyłającego materiały.

3.3 Materiały – Utwory audiowizualne przesłane przez przesyłającego materiały. Materiały na potrzeby wykorzystania na www i Facebooku organizatora.

3.4 Przesyłający materiały – Osoba, która dokonuje Przesłania Materiałów.

3.5 Uczestnik – Osoba, której Wizerunek oraz Artystyczne Wykonanie zawierają Materiały. Uczestnikiem może być także Przesyłający Materiały.

Kto może przesłać Materiał
4. Przesyłającym Materiały mogą być tylko osoby, które ukończyły lat 18 lat.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do niewykorzystania Materiałów  bez podania przyczyny i bez poinformowania o tym Przesyłającego Materiały.

6. Uczestnikiem mogą być tylko osoby, które ukończyły lat 18.

Prawa autorskie
7. Wraz z Przesłaniem Materiałów, Przesyłający Materiały oświadcza, że przekazane przez niego Materiały nie mają wad prawnych i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

8. Jeśli Przesyłający Materiały nie jest jednocześnie Uczestnikiem, Przesyłający Materiały, wraz z Przesłaniem Materiałów, oświadcza i gwarantuje, że posiada wszelkie wymagane prawem zgody i upoważnienia Uczestnika, do korzystania z Materiałów w sposób określony w Regulaminie.

9. W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią lub Uczestnika jakiegokolwiek roszczenia związanego z wadą prawną Materiałów, Organizator poinformuje Przesyłającego Materiały o tym fakcie, jak również o roszczeniach osoby trzeciej lub Uczestnika, zaś Przesyłający Materiały podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i pokrycie kosztów z tym związanych, w szczególności kosztów zastępstwa procesowego, kosztów ugody lub postępowania sądowego, poniesionych przez Organizatora.

Korzystanie z Materiału
10. Przesyłający Materiały udziela Organizatorowi z chwilą Przesłania Materiałów bezpłatnej licencji na korzystanie z Materiałów na następujących polach eksploatacji:

11. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

12. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiały utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

13. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

14. Licencja obejmuje również prawo do zezwalania na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych w odniesieniu do Materiałów na polach eksploatacji.

15. Licencja upoważnia Organizatora do udzielania sublicencji.

16. Licencja zostaje zawarta na okres 10 lat, bez ograniczeń terytorialnych.

17. Przesyłający Materiały zobowiązuje się do niewykonywania autorskiego prawa osobistego do Materiałów, w szczególności prawa do: oznaczenia autorstwa utworu; oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo; nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności; nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

18. Przesyłający Materiał oświadcza, że jest świadomy i zgadza się na to, że Materiały mogą podlegać dowolnej ingerencji ze strony Organizatora polegającej w szczególności na ich montażu, cięciu, korekcie barw i dźwięku, zmiany, fragmentaryzacji, łączenia z innymi utworami, w szczególności utworami audiowizualnymi.

Korzystanie z Artystycznego Wykonania
19. Przesyłający Materiały udziela Organizatorowi z chwilą Przesłania Materiałów bezpłatnej licencji na korzystanie z Artystycznego Wykonania na następujących polach eksploatacji:

20. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy artystycznego wykonania, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

21. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy;

22. w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania w sposób inny niż określony – nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, chyba że są one dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, a także publicznego udostępniania utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

23. Przesyłający Materiały zobowiązuje się do niewykonywania autorskiego prawa osobistego do Artystycznego Wykonania, w szczególności prawa do wskazywania go jako wykonawcy, z wyłączeniem przypadków, gdy pominięcie jest zwyczajowo przyjęte; decydowania o sposobie oznaczenia wykonawcy, w tym zachowania anonimowości albo posłużenia się pseudonimem; sprzeciwiania się jakimkolwiek wypaczeniom, przeinaczeniom i innym zmianom wykonania, które mogłyby naruszać jego dobre imię. 31. Licencja upoważnia Organizatora do udzielania sublicencji.

24. Licencja zostaje zawarta na okres 10 lat, bez ograniczeń terytorialnych.

25. Przesyłający Materiał oświadcza, że jest świadomy i zgadza się na to, że Artystyczne Wykonanie może podlegać dowolnej ingerencji ze strony Organizatora polegającej w szczególności na jego montażu, cięciu, korekcie barw i dźwięku, zmiany, fragmentaryzacji, łączenia z innymi utworami, w szczególności utworami audiowizualnymi.

Korzystanie z Wizerunku
26. Przesyłający Materiały upoważnia Organizatora do rozpowszechniania wizerunku Uczestnika w ramach wszelkich czynności związanych z realizacją, eksploatacją oraz promocją Klipu, w szczególności do rozpowszechniania wizerunku Uczestnika za pośrednictwem krajowej i międzynarodowej prasy (dzienniki, prasa kolorowa, prasa branżowa), plakatów, folderów reklamowych, radia, telewizji, oraz sieci Internet w tym przy wykorzystaniu aplikacji i narzędzi dostępnych na internetowych portalach społecznościowych (np. facebook.com).

27. W zakresie, o którym mowa powyżej, Przesyłający Materiały zgadza się na zestawienie Wizerunku Uczestnika z wizerunkami innych Uczestników.

28. O terminach, sposobach i formach rozpowszechniania Wizerunku Uczestnika decyduje wyłącznie Organizator.

29. Przesyłający Materiały deklaruje, że jest świadomy, że Organizator może wykorzystywać Wizerunek Uczestnika także poprzez eksploatację fragmentów Klipu.

Czas trwania
30. Przesyłający Materiał może wypowiedzieć licencje, o których mowa powyżej, po upływie 5 lat od daty Przesłania Materiału, z zachowaniem 5-cio letniego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Wypowiedzenie musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Dane osobowe
31. Organizator jako administrator danych osobowych oświadcza, że gromadzi następujące dane osobowe Przesyłających Materiały, a w niektórych przypadkach określonych w Regulaminie, także przedstawicieli ustawowych i kuratorów Przesyłających Materiały: imię i nazwisko; adres e-mail przedstawiciela ustawowego albo kuratora Przesyłającego Materiały; wizerunek i głos; ewentualnie inne dane dostarczone przez Przesyłających Materiały za pośrednictwem Strony Internetowej; imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego lub kuratora Przesyłającego Materiały.

32. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem Strony Internetowej będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją celów wskazanych w Regulaminie, w tym w celu  zabezpieczenia praw i ewentualnych roszczeń.

33. Administrator danych oświadcza, że dane Przesyłających Materiały oraz w niektórych wypadkach wskazanych w Regulaminie, ich przedstawicieli ustawowych lub kuratorów, zostaną niezwłocznie usunięte.

34. Każda osoba ma prawo wglądu, aktualizacji i zmiany danych jego dotyczących oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przesłania materiałów.

35. Organizator oświadcza, że dane osobowe Przesyłających Materiały ich przedstawicieli ustawowych lub kuratorów, mogą być udostępniane wyłącznie w zakresie i dla celów niezbędnych dla realizacji celów wskazanych postanowieniami Regulaminu.

Nagrody
36. Nagrodą główną w konkursie jest spotkanie z Pawłem Domagałą i wspólne nagranie wykonu piosenki. Dodatkowe nagrody: Pakiet organizatora (kubek + koszulka + płyta z autografem)

Przesyłanie materiałów
37. Odpowiedzi na konkursowe zadanie należy wysyłać poprzez formularz umieszczony na podstronie konkursowej.

Wyłonienie laureatów
38. Wyłonienie Laureatów odbędzie poprzez wybranie trzech NAJBARDZIEJ KREATYWNYCH zgłoszeń. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu podanym w opisie konkursu na stronie paweldomagala.pl.

38.1 Organizator poinformuje Laureata/tkę o wygranej na stronię paweldomagala.pl.

38.2 Najlepsze zgłoszenie wybierze trzyosobowa komisja.

38.3 Organizator może przyznać mniej nagród, jeśli komisja uzna, że pozostałe prace nie spełniły oczekiwań komisji.
Postanowienia końcowe

39. Regulamin podlega prawu polskiemu, co oznacza w szczególności, że postanowienia Regulaminu należy interpretować zgodnie z prawem polskim. Wszelkie spory mogące wyniknąć w przyszłości w związku z Regulaminem będą poddane jurysdykcji sądów polskich.

40. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu okazało się być nieważnym lub bezskutecznym, nie wpływa to na ważność bądź skuteczność pozostałej treści Regulaminu. W takim wypadku Strony podejmą, w dobrej wierze, negocjacje mające na celu zastąpienie nieważnego lub bezskutecznego postanowienia Regulaminu, innym ważnym i skutecznym postanowieniem o równoważnych skutkach dla Stron, w tym zaś w szczególności równoważnych skutkach ekonomicznych.

41. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie Konkursu.